Generelle betingelser

Tilmelding:

Tilmeldingen foretages direkte hos Travel2Thailand & Travel2Bali og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse, betingelser og de på ordrebekræftelsen eller fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Depositum og betaling:

Ved bestilling betales et depositum på 25 % af rejsens pris, dog minimum kr. 4.000 pr. deltager. Evt. sygeafbestillings-forsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet betales senest 60 dage før rejsens start, eller sammen med depositum, hvis rejsen bestilles senere.

Ved særlige regler fra flyselskabet eller hotellerne, kan depositummet udgøre flybilletternes pris og op til 50 % af landarrangementet. Særlige regler er gældende for visse arrangementer, hvor dette er tilfældet, vil det fremgå af ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Afbestilling:

Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på Jeres ordrebekræftelse eller faktura: Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejse, efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum, opkræves et ekspeditionsgebyr på 10 % af rejsens pris dog maksimum kr. 2.500 pr. deltager.

Ved afbestilling eller ændring efter udstedelse af flybilletter eller ved afbestilling 44-30 dage før afrejsen, kan flybilletternes pris og op til 50 % af landarrangementet opkræves. Ved senere afbestilling har arrangøren ret til at til gode regne sig den totale pris for rejsen. Strengere betingelser er gældende for visse arrangementer. Hvor dette er tilfældet vil det fremgå af ordre-bekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Vi anbefaler, at I tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos Jeres forsikringsselskab eller hos vores samarbejdspartner Gouda Rejseforsikring Tlf. 8820 8820. Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, natur-katastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit.

Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.

Ændring:

Ændring af rejsearrangementet mindre end 45 dage før, betragtes som afbestilling, og reglerne for afbestilling vil træde i kraft.

Prisændringer:

Priserne er baseret på de i øjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstof priser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser.

Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper:
Ved ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr. 100. Valutaændringer på mere end + 5% eller - 10% i forhold til prislistens udgivelsesdag.

Rejseforsikring:

Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring, som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Oplysninger herom fås hos Jeres eget forsikringsselskab eller hos vores samarbejdspartner Gouda Rejseforsikring på Tlf. 8820 8820.

Flyrejsen:

Såfremt I udover den anførte rejserute har særlige krav til Jeres billets fleksibilitet skal de være anført i ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på ordrebekræftelsen eller fakturaen for rejsearrangementet.

Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at Jeres navn(e) på alle flybilletter stemmer overens med Jeres aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side og reglerne for afbestilling vil træde i kraft.

Overdragelse:

I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. På grund af de ofte benyttede restriktive flybilletter er dette ikke tilrådeligt da hele flybillettens pris da er tabt. Såfremt overdragelse er mulig skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 35 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 2.500 pr. person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Arrangørens ansvar:

Travel2Thailand & Travel2Bali ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.

Kundens ansvar:

Kunden er forpligtiget til: At sørge for at pas er gyldige 6 måneder ud over rejsens varighed, at der er blanke sider i passet til eventuelle grænse-kontrolstempler, og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

At holde sig underrettet om eventuelle ændringer. At møde rettidigt på de
i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. At optræde således at medrejsende ikke føler sig generet.
I grove tilfælde kan det føre til at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Travel2Thailand / Bali straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde indenfor 14 dage efter rejsens afslutning.

Værneting og lovvalg:

Eventuelt søgsmål mod Travel2Thailand & Travel2Bali skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Alle rejser er dækket af Rejsegarantifonden. Travel2Thailand & Travel2Bali CVR nr. 6459 5512, har medlemsnummer 2050 i Rejsegarantifonden.

Pas og visum:

Pas skal være gyldig 6 måneder ud over rejsens varighed, der skal være blanke sider i passet til eventuelle grænsekontrolstempler, og de for rejsens gennemførelse nødvendige vaccinationer skal være fortaget.

Der kræves visum for danske statsborgere, der rejser til Bali. Turistvisum, der er gyldigt i 30 dage, opnås hurtigt og meget nemt ved ankomst til Bali. Betingelserne for opnåelse af turistvisum til Bali: Den rejsende skal være i besiddelse af en gyldig returbillet, have et pas der er gyldigt i mindst 6 måneder efter forventet udrejse samt betale USD 25
(ca. 140 DKR) kontant til immigrationen i lufthavnen. Turistvisum kan ikke forlænges eller ændres til anden type visum.

Der kræves ikke visum for danske statsborgere, der rejser til Thailand, hvis I skal være i Thailand i mindre end 30 dage. Ønsker I at opholde Jer længere tid end 30 dage i Thailand, (dog maximalt 90 dage) kan visum søges gennem den Thailandske Ambassade i København. Bemærk at søger I visum til børn, skal barnet have eget pas. Et turistvisum er gyldigt i maksimum 60 dage, men kan forlænges med yderligere 30 dage. Transitvisa er gyldigt i maksimum 30 dage og kan IKKE forlænges.

Der kræves visum for danske statsborgere som rejser til Cambodja og Laos – yderligere information på Udenrigsministeriet hjemmeside www.um.dk.

Udenlandske statsborgere bør søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør eller rejsebureau.

Vaccinationer:

Kontakt venligst Jeres læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer. For yderlig information vedrørende vaccination kontakt Udlandsvaccinationen på Tlf. 7022 0702 (hverdage mellem kl. 10-14), eller se www.vaccination.dk